AVG Privacyverklaring

AVG Privacyverklaring Peters Rubber & Plastics bv

Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om inzicht te geven hoe wij als bedrijf veilig en verantwoord met persoonsgegevens omgaan. Peters Rubber & Plastics bv verkrijgt persoonsgegevens van derden, zoals gegevens die een medewerker, sollicitant, leverancier of klant, aan ons verstrekt via e-mail, telefoon, app, post of persoonlijk.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Peters Rubber & Plastics bv, Stationsweg 115, 6045 JM Roermond, telefoon 0475 – 325341.

Persoonsgegevens 

Peters Rubber & Plastics bv verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats (van medewerkers)
• Geslacht
• Gegevens van de partner (van medewerkers)
• Bankrekeningnummer

Tevens verwerkt Peters Rubber & Plastics bv de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

• Burgerservicenummer (BSN) (van medewerkers)

Doeleinden en grondslagen

Peters Rubber & Plastics bv verwerkt deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Onderhouden van contact
• Goede en efficiënte (personeel)administratie
• Afhandelen van (loon)betalingen
• Verzenden van nieuwsbrieven, jaarverslagen e.d.

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan overeenkomsten (bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met een medewerker of de opdrachtovereenkomst met een klant), te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte) of op basis van een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld het marketing belang van het verzenden van nieuwsbrieven e.d. naar zakelijke adressen en personen, die een beperkt privacy risico lopen).

Verstrekking aan derden!

Peters Rubber & Plastics bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Peters Rubber & Plastics bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Datalekken

Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan, of ongeoorloofd zijn gewijzigd, verstrekt of ingezien. Bijvoorbeeld bij diefstal van een laptop met daarop een klantenbestand, een hack waarbij persoonsgegevens zijn buitgemaakt, of het verzenden van gegevens naar een foutief e-mailadres. Een inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij registreren. Indien is komen vast te staan dat het lek een risico oplevert op negatieve gevolgen als identiteitsfraude of reputatieschade, dan zullen wij het datalek tevens melden bij de toezichthouder.

Geautomatiseerde besluitvorming

Peters Rubber & Plastics bv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons bedrijf) tussen zit. Peters Rubber & Plastics bv gebruikt deze systemen niet.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Peters Rubber & Plastics bv zal persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat onze onderneming zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Peters Rubber & Plastics bv gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden, bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Peters Rubber & Plastics bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken, in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens aan ons sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 2 weken, op uw verzoek. Peters Rubber & Plastics bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Peters Rubber & Plastics bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit zijn zowel fysieke, organisatorische als elektronische beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Roermond, 25 mei 2018